Nhà nước, cơ quan tổ chức

Nhà nước, cơ quan tổ chức


Phiên dịch Hội nghị - Hội thảo được thực hiện tại các cuộc họp, hội nghị-hội thảo, sự kiện đa quốc gia, đa văn hóa với số lượng người tham gia đông đảo, từ hàng chục, có khi tới hàng trăm và thậm chí hàng ngàn người. Với thành phần tham dự có thể hội viên hay nghiên cứu sinh và các chuyên gia. Đây là một công việc phức tạp đòi hỏi người phiên dịch phải có tính chuyên nghiệp cao, sự tập trung cao độ, hiểu biết đa ngành và thông thạo ngôn ngữ, văn hóa của ngôn ngữ muốn chuyển tải.  

Ngày nay, quá trình phiên dịch có thể được tiến hành theo nhiều hình thức khác nhau, phụ thuộc vào bối cảnh, nhu cầu, điều kiện vật chất,… Trong số đó, loại hình Phiên dịch song song (Phiên dịch cabin) đang được sử dụng rất phổ biến, đặc biệt là trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị lớn. 

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 2 bản ghi được tìm thấy.