Tài chính - Ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng


Lĩnh vực tài chính ngân hàng là một lĩnh vực đặc biệt có nhu cầu lớn trong công tác dịch thuật và chuyển ngữ tài liệu. Thông qua các số liệu nội bộ và nhu cầu trên thực tế được xử lý hàng ngày thì chiếm tới gần 38% tài liệu dịch chuyên ngành là thuộc về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. 

Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 1 bản ghi được tìm thấy.